+421 38 537 2511 welding@welding-sk.sk

O NÁS

Profil verejného obstarávateľa

Welding, spol. s r.o.

Verejný obstarávateľ: Welding, spol. s r.o.
Sídlo: Pod Kalváriou 8/1278, 955 01 Topoľčany

Štatutárny zástupca:
Ing. Kabát Matej – konateľ
Ing. Mengyan Ondrej – konateľ

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Ondrej Mengyan

Spoločnosť Welding, s.r.o. je prijímateľom prostriedkov štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie a Kohézneho fondu na realizáciu projektov na podporu výskumu a vývoja, resp. na podporu podnikania. V súlade s výškou intenzity pomoci sa spoločnosť Welding, s.r.o. zaraďuje  podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) do kategórie verejných obstarávateľov, s povinnosťou postupovať podľa príslušných ustanovení ZVO. Profil verejného obstarávateľa slúži na poskytovanie informácií o aktuálnych a vykonaných obstarávaniach tovarov, služieb a stavebných prác realizovaných v rámci projektov spolufinancovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie alebo Kohézneho fondu. Pri realizácii nadlimitných zákaziek informuje o všetkých relevantných krokoch, ktoré verejný obstarávateľ v procese zákazky vykonáva v súlade s §49a ods.1 ZVO.