+421 38 537 2511 welding@welding-sk.sk

O NÁS

Vízia a politika spoločnosti

Vízia spoločnosti

Vymedzenie poslania spoločnosti je základným predpokladom strategického plánovania a procesu strategického manažmentu. V spoločnosti Welding, s.r.o. ide predovšetkým o snahu udržať resp. vylepšiť si súčasné postavenie systémového charakteru, predovšetkým v oblastiach výroby a dodávok statorov elektromotorov a generátorov vysokých hmotností a rozmerov vrátane ich príslušenstva, výroby a dodávok priestorovo orientovaných visutých dráh a ich nosných konštrukcií, dynamicky namáhaných technologických zariadení vibračnej dopravy, cestných a mostových dilatácií, zariadení pre energetiku, prípadne v ostatnej výrobe, s dôrazom na využívanie čo najprogresívnejších výrobných technológií udržať si súčasné postavenie vyhľadávanej firmy pre domácich a predovšetkým zahraničných zákazníkov podnikajúcich v uvedených oblastiach, s dôrazom na vysokú kvalitu výrobkov, profesionalitu riešení a komplexnosť služieb, atraktívne ceny a očakávanou úrovňou starostlivosti ako podmienok na dosiahnutie obchodných a marketingových cieľov. Za týmto účelom zvýšiť konkurencieschopnosť firmy, poskytovaním kvalitných a technologických vyzretých služieb, prispieť k ďalšiemu ekonomickému rozvoju spoločnosti, ako podmienky pre odborný rast zamestnancov v etickom a kultúrnom prostredí a k rozvoju a oblasti sociálnej, spoločenskej a environmentálnej tak, aby dochádzalo k vytváraniu pozitívnej podnikovej filozofii a k neustálemu rastu kultúry podniku.

Politika kvality

Úspechy podnikateľských zámerov spoločnosti WELDING spol. s r.o. a spokojnosť zákazníkov, je trvalým cieľom politiky spoločnosti v nasledujúcom období. Sledujúc tento cieľ si spoločnosť Welding spol. s r.o., Topoľčany stanovuje pre nasledujúce obdobie túto politiku kvality:

  • vyžadovať od manažmentu spoločnosti plnú zodpovednosť za efektívnosť systému manažérstva kvality a za jeho trvalé zlepšovanie
  • vyžadovať od každého pracovníka spoločnosti zodpovednosť za kvalitu a množstvo ním vykonanej práce
  • vhodnými systémovými opatreniami na všetkých úrovniach manažérov prispievať k zlepšovaniu jednotlivých činností a procesov v spoločnosti
  • od podriadených pracovníkov vyžadovať dôkladnú znalosť vykonávanej práce a ich angažovanosť pri riešení vzniknutých problémov
  • sprísniť hodnotenie a výber dodávateľov materiálov a kooperačných prác
  • rozšíriť, skvalitniť a dobudovať strojové vybavenie prevádzky, predovšetkým so zameraním na zváranie a operácie charakteru mechanického opracovania, prípravy, delenia materiálu a povrchových úprav. Dokončiť prestavbu stávajúcich a zahájiť výstavbu nových výrobných priestorov
  • zdokonaľovať obojsmernú komunikáciu zo zákazníkom s cieľom lepšie plniť jeho požiadavky
  • trvale zlepšovať v spoločnosti podmienky pre prácu pracovníkov, umožňovať ich odborný rast a zaviesť progresívne formy ich motivácie
  • trvale zlepšovať v spoločnosti podmienky pre ochranu majetku firmy, pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia